Yönetim ve Organizasyon Bölümü
İşletme Yönetimi Programı

Ders İçerikleri(Türkçe) | Course Contents(English) | Öğretim Planları

Program hakkında genel bilgi

  2002-2003 eğitim-öğretim yılında faaliyete başlayan İşletme Yönetimi Programı’nın amacı, işletmelerin ihtiyaç duyduğu, bilgi ve beceri ile donatılmış nitelikli insan gücü gereksinimini karşılayacak ara elemanlar yetiştirmektir. Temel değerleri; bilimsellik, çağdaşlık ve yenilikçilik, özgünlük, sürekli eğitim ve gelişme, özgürlük ve yaratıcılık ve katılımcı yönetimdir. Vizyonu; iş dünyasının beklentilerine uygun nitelikte insan gücü yetiştiren ve sosyal, kültürel, ekonomik ve bilimsel gelişmelere katkı sağlayan, saygın, güvenilir ve tercih edilen bir bölüm olmaktır. Misyonu; mesleki eğitim alanındaki gelişmelere paralel olarak araştırıcı, sorgulayıcı, çözümleyici, yenilikçi, çağdaş, kendine güvenen, etkin iletişim becerilerine, sosyal ve etik değerlere sahip, yaşam boyu eğitim ve gelişmeyi ilke edinmiş bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Katılımcı ve uygulamalı eğitim anlayışı, dinamik öğretim kadrosu ve güncel eğitim programının yanı sıra teknik geziler, seminerler, konferanslar ve sosyal etkinliklerle bu hedefine ulaşmaya çalışmaktadır.

Neden İşletme Yönetimi Programı?

  İşletmelerin amaçlarına ulaşmaları için günün şartlarına uygun yönetilmeleri gerekmektedir. Bu nedenle hem işverenin hem de işgörenin nitelikli ve iyi eğitimli olması önemlidir. İşletmeler ancak belirli donanıma sahip yöneticiler ve çalışanlar ile yüksek rekabetin yaşandığı ekonomi içerisinde var olabilirler. İyi yönetilen işletmeler hedeflerini doğru belirleyerek, hem kendi ekonomik yapılarına hem de ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlayabilirler. İşletme yönetimi eğitimi, bu alanda çalışacak kişilerin işletmenin içinde bulunduğu durumları daha gerçekçi şekilde ortaya koyup, uygun hedefler belirlemesini kolaylaştıracaktır. İşletmeler büyüdükçe işletmeciliğin alt alanlarında (üretim, muhasebe, finansman, pazarlama, personel, satın alma, halkla ilişkiler, dış ticaret, ARGE vb.) uzmanlaşmış çalışanlara olan ihtiyaç da artmaktadır. Bu nedenle işletme yönetimi tercih edilmesi tavsiye edilen programlar arasında yer almaktadır.

Eğitim

  2 yıllık ön lisans eğitimini kapsayan İşletme Yönetimi Programı’nın eğitim dili Türkçe’dir. Öğrencilerimiz Değişim Programları ile yurtiçinde veya yurtdışında başka bir üniversitede öğretim görebilmektedir. Mevlana Değişim Programı kapsamında “International University of Sarajevo”, “Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi”, “Epoka University” ve“Kazakistan-Süleyman Demirel Üniversitesi” ile anlaşmalarımız bulunmaktadır. Ayrıca, Farabi Değişim Programı kapsamında Türkiye’deki birçok Üniversite ile anlaşmamız bulunmaktadır. İşletme Yönetimi alanında ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçmeli derslerin (toplam 120 AKTS) tümünü başarıyla tamamlamış olması, 30 günlük yaz stajını yapması ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekmektedir.

Fiziki Altyapı ve İmkânlar

  Bilgisayar laboratuvarları, derslikleri, okuma salonu, kantin, yemekhane, spor salonu vb. fiziki altyapı imkânları bulunmaktadır. Çeşitli teknik ve sosyal geziler düzenlenmekte; kariyer günleri kapsamında uzmanlar, yöneticiler davet edilerek seminer ve söyleşiler gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, sertifikalı eğitim programları da düzenlenmektedir.

Giriş Koşulları

  Programa kayıt yaptırabilmek için lise diplomasına sahip olmak ve YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenen şartları yerine getirmek gerekmektedir.

Mezunların Çalışma Alanları

 

İşletme Yönetimi önlisans programı mezunları, “İşletme Yönetimi Meslek Elemanı” unvanını alarak özel sektörde veya kamu sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin üretim, pazarlama, finans, muhasebe, halkla ilişkiler, insan kaynakları vb. alanlarında çalışabilirler. Ayrıca, kendi işlerini kurma ve geliştirme yoluna da gidebilirler.

Dikey Geçiş İmkânları

  Mezunlarımız dikey geçiş sınavını başarmak koşuluyla aşağıdaki dört yıllık fakültelere geçiş yapabilmektedirler.

  • Bankacılık • Bankacılık ve Finans • Bankacılık ve Finansman • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
  • Ekonomi ve Finans
  • Girişimcilik • İşletme • İşletme Bilgi Yönetimi • İşletme Enformatiği • İşletme-Ekonomi • Lojistik Yönetimi
  • Muhasebe ve Finans Yönetimi
  • Muhasebe ve Finansal Yönetim • Sağlık Kurumları İşletmeciliği • Sermaye Piyasası
  • Sermaye Piyasası Denetim ve Derecelendirme • Sigortacılık • Sigortacılık ve Risk Yönetimi

  İktisat, İşletme, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Kamu Yönetimi, Maliye, Uluslararası İlişkiler, Konaklama İşletmeciliği bölümlerine sınavsız geçiş imkânları da mevcuttur.  

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin